DSC 0169-700px

Vedtægter for Ølstykke Historiske Forening

Navn og hjemsted
§ 1. Foreningens navn er Ølstykke Historiske Forening. Foreningens hjemsted er Ølstykke.

Formål
§ 2. Ølstykke Historiske Forenings formål er at udbrede kendskab til og vække interesse for globale, nationale og især lokale historiske topografiske og kulturelle forhold.

Medlemmer
§ 3. Som medlem kan optages enhver interesseret.

Bestyrelse
§ 4 Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer valgt af generalforsamlingen for to år ad gangen.
Hvert år vælges to suppleanter til bestyrelsen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden.
Der udarbejdes referat af bestyrelsens møder.

Generalforsamling
§ 5. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar eller marts måned.
Generalforsamlingen indvarsles ved skriftlig meddelelse til medlemmerne med mindst 3 ugers varsel.
Ekstraordinær generalforsamling indvarsles efter samme regler som ordinær generalforsamling og afholdes seneste en måned efter, at ønsket herom er fremsat.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsættes skriftligt og skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage for generalforsamlingen.

Dagsorden for den årlige, ordinære generalforsamling:
1. Valg af
    a) dirigent og
    b. referent.
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3. a) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.
    b) Godkendelse af budget for det kommende år.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af
    a) 3 medlemmer til bestyrelsen i lige år og 4 medlemmer i ulige år,
    b) 2 suppleanter for et år,
    c) revisor for et år og
    d. revisorsuppleant for et år.
6. Eventuelt.

Regnskab
§ 6. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Økonomisk bindende forpligtelser tegnes af formand og kasserer i forening.
Udover medlemskontingent søges foreningens midler forøget med offentlige tilskud og bidrag fra private fornde, sponsorer etc.
Det reviderede regnskab forelægges den årlige generalforsamling til godkendelse.
Budget for det kommede år forelægges generalforsamlingen til godkendelse.
Regnskabet revideres af en revisor valgt af generalforsamlingen for et år.

Virksomhed
§ 7. Ølstykke Historiske Forening driver i samarbejde med Egedal Kommune Skenkelsø Mølle Museum.
Foreningen kan indgå i samarbejde med andre beslægtede myndigheder, institutioner eller organisationer.

Ændring af vedtægterne
§ 8. Beslutning om ændring af vedtægterne træffes ved almindelig stemmeflerhed af den ordinære generalforsamling, hvor mindst en terdjedel af medlemmerne er tilstede.
Er mindre end en tredjedel tisltede på den ordinære generalforsamling, skal forslag til ændring af vedtægterne behandles på en ekstraordinær generalforsamling, indkaldt efter reglerne i § 5 og med dette forslag som eneste punkt på dagsorden.
En således indkaldt ekstratordinær generalforsamling træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Opløsning
§ 9. Beslutning om opløsning af foreningen træffes efter reglerne i § 8.
Opløses foreningen, overgår alle dens aktiver, arkivalier, museumsgenstande og effekter til Egedal arkiver og museum.

Vedtaget på generalforsamlingen d. 20. februar 2007. Afskrift: Nils Finken, 8. januar 2015.

HVORFOR HEDDER DET EN RYTTERSKOLE?

NielsSimonsenUnder denne overskrift havde Ølstykke Historiske Forening en dygtig fortæller i bibliotekssalen på Ølstykke Bibliotek 3. september 2014. Det var historikeren Niels Storgaard Simonsen (til højre i billedet), der holdt et spændende foredrag om de mange rytterskoler, der blev bygget i Danmark for 290 år siden. Det var en lov fra Frederik den 4. set i lyset af oplysningstiden og pietismen.

Skønt jeg troede at vide en del om rytterskoler, var der mange ting Niels Storgaard kunne fortælle, som var ganske nyt for mig. Især var det spændende at få belyst, hvad pietismen betød for befolkningen. Det ændrede nemlig syn på næstekærlighed til en mere human holdning.

Der var flot fremmøde og mange spørgsmål efter foredraget. Fremsat fra salen til Niels Storgaard efter halvandens time spændende underholdning. I pausen kunne vi købe kaffe med småkager og få en hyggelig snak blandt de mange fremmødte. Alt i alt atter en spændende aften væk fra lænestolen derhjemme.

O.B.

Det sker på møllen i 2018

Det hele foregår normalt på Skenkelsø Mølle Museum, Maglehøjvej 42, 3650 Ølstykke, og der er gratis adgang. Ændringer i programmet ses bedst på denne hjemmeside.

 

Marts:

Maj:

5 Majfest på møllen.

27 Svenskeslaget i Smørum. Byvandring med Svend Kærgaard ?

Juni:

2 Store vaskedag på møllen.

9 Fest for de frivillige på møllen.

17 Store mølledag på møllen.

Juli:

7 Arkæologi dag på møllen.

August:

4 Håndværk og tekstiler.

27 Tur til Krudtværket i Frederiksværk. (Peter og Kirsten Arndt).

September:

1 Høstgilde på møllen.

7 Høstnat i Ølstykke.

Oktober:

6 Æblemarked.

16 Græskar og roelygter.

November:

December:

Julemarked.