Udskriv

Af Nils Finken

Mit mellemnavn er Lindhard (fra min mødrene side), og den ene af nedenstående hovedpersoner er en af mine fjerne slægtninge, som det desværre ikke siden er lykkedes at opspore i Australien. Det vides, at han blev født 28. februar 1880 eller 1881 og siden arvede sin fars tændstiksfabrik på Frederiksberg. Det eneste kendte billede er uden tvivl taget noget før de gengivne hændelser. Den første tekst er fra den københavnske avis Aftenposten, bragt omkring 1908. Den illustrerer, at sladderjournalistikken slet ikke er en moderne opfindelse...
Lindhard-Sørensen 

Levemændenes Flugt. 

Endnu et Blad af Københavnerlivets Historie. 
Som meddelt i Forgaars er to af Vesterbro-Kvarterets mest kendte Levemænd, Holm & Lindhardt Sørensen, rejst til Australien for at forsøge på at blive til noget derovre, hvad der som bekendt ikke er lykkedes dem herhjemme. Særlig den ene, Lindhardt Sørensen, der paa grund af sit Skæg og faarede Ansigtsudtryk gik under navnet "Mankefaaret", har i de sidste Par Aar slaaet saa svært til Skaglerne, at hans Adfærd vakte en vis Opsigt i Forlystelseskredse, hvor man dog ellers er vant til en Del. 
 
Han havde faaet udbetalt en ret betydelig Pengesum ved Myndighedsalderen, og det kunde Staklen ikke taale, hvorfor han straks tog fat paa at destillere hele molevitten. 
Paa Varieteer, Kafeer og Danselokaler var han aftenlig Gæst og strøede om sig med Penge, medens Kvinderne lo ad hans Dumhed. 
 
Da han traf den omtalte Vesterbro-Pige "Lyse-Grethe", spillede han en Overgang forelsket. Han forbød hende at hilse paa andre, og flyttede ud i Frederik 6. Alle i en overdaadigt møbleret Lejlighed sammen med hende. I Forening soldede de to fra Morgen til Aften, saa der stod Gny af deres Fester, i Selskab med alle mulige glade Overflade-Københavnere. 
 
Skønt han en Overgang af sin velhavende Familie blev sat i Gang med en Tændstikfabrik på Frederiksberg, saa hjalp det ikke. Han "futtede" Champagne af i saa store Baner, at han en skønne Dag glemte at betale Afdragene på Lejlighedens Møblement i Fr. 6. Alle. "Magasin du Nord" tog saa hele Pibetøjet igen, og Levemanden flyttede ind paa Sawoy-Hotellet med sin "Kone". 
 
Fra det Øjeblik gik det for Alvor ned ad Bakke med ham. Han spiste hver Dag i "Laaget", hvor Hr. Wunsch af Medlidenhed lod den faldne Storhed faa paa Regning, skønt han godt vidste, at han aldrig saa en Øre. 
 
Endnu en Gang søgte Levemanden, i Selskab med sin gode Ven og Soldebroder Agent Holm, at komme ovenpaa ved at starte en Cykleforretning i Westend. Den gik heller ikke, og saa hjalp Familien ham til Australien, hvor han og Vennen nu skal til at lave den, forhaabentlig med større Held end her.
 
Artikel i ukendt avis, cirka 1908 (gotisk skrift). Tilsyneladende af Politirapporten eller domsudskriften:
 
Den anden Scene er henlagt til American Bar, Vesterbrogade 29. Her sloges Fabrikant Lindhardt-Sørensen med Murer Henrik Petersen, saa at Glas og Service røg Gæsterne klirrende om Ørene. Mureren var Ophavsmanden, og han maatte derfor nu løbe af med Bøden.
 
Bekendtgørelse i Berlingske Tidende, ukendt dato:
MankefaaretsForaeldre
 

Firmaet "A. Sørensen & Søn", Frederiksberg, er ophævet

"Aktieselskabet A. Sørensen & Søn" driver paa Frederiksberg med Forretningskontor Nikolajvej nr. 11 Fabrikation af Ildtændere, Gravkarme, Lak, kemiske Artikler og Sommerdrikke uden Alkohol. Selskabets Vedtægter er af 9de November 1907. Bestyrelsen bestaar af: 1)Forretningsfører J a c o b J u l i u s M i c h a e l W æ v e r, boende Hollændervej Nr. 17, 2) Guldsmedemester A a g e C a r l O t t o B e c k e r, boende Gothersgade 93, Kjøbenhavn, og 3) Fabrikant V a l d e m a r A n d e r s J ø r g e n L i n d h a r d - S ø r e n s e n, boende Nikolajvej 11. Ret til at tegne Firmaet har Jacob Julius Michael W æ v e r. Der er ingen, der har Prokura. Aktiekapitalen udgør 50,000 Kr., der er fuldt indbetalt og er fordelt paa 50 Aktier à 200 Kr. pr. Stk, 50 Aktier à 100 Kr. pr. Stk. Aktiebrevene lyder paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Medlemmerne sker ved Avertissement i "Berlingske Tidende". 
 
Tilføjelse den 11. december 2014:
Min historiekyndige bror Jan er faldet over et foto af Lindhardt-Sørensens forældre. Hans kommentar var: "Det er Mankefårets forældre, der begge døde mens deres to børn var små - vel årsagen til Mankefårets uformåen Mankefåret checkede ud 5. april 1908, bestemmelsessted Sidney, ifølge udvandrerdatabasen. Navn: Lindhard Sørensen, uden bindestreg, alder: 32, erhverv: fabrikant. Udvandrerdatabasen kan studeres på ddd.dda.dk."
Visninger: 2805