Blue Flower

Aktiviteter på Skenkelsø Mølle i 2023

 

Lørdag d. 2. december kl. 11-15
Julemarked på møllen.

Ret til ændringer forbeholdes.

Referat af ØHF generalforsamling 28. februar 2023

Tid: tirsdag d. 28. februar 2023
Sted: Skenkelsø Mølle Museum
Til stede: 19 medlemmer af foreningen, 1 gæst.

1. a) Valg af dirigent. Bjarne Larsen valgt. Han konstaterede generalfor­sam­lingen rettidigt indkaldt.
b) Valg af referent. Nils Finken.

2. Formandens beretning om 2022.
Hanne Mogensen fremlagde neden­stående beretning for det forløbne år. Beretningen blev godkendt med ak­kla­mation.

3. a) Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2022 til godkendelse.
Kasserer Svend Kjærgaard gennemgik det omdelte regnskab for 2022. Med ca. 1.600 kr i kontingentrestancer blev årets underskud på 3.573,40 kr., og for­eningens gode bankbeholdning pr. 31. december 2022 er på 70.431,60 kr. Regnskabet blev godkendt.

3. b) Godkendelse af budget for 2023. Kassererens budgetforslag samt dens forudsætninger og forventninger for 2023 blev gennemgået og godkendt med et forventet un­derskud på 7.650 kr.

3. c) Fastsættelse af kontingent for 2024. Kontingentet fastholdes for 2024 på 125 kr. for enlige og 175 kr. for par.

4. Behandling af indkomne forslag. Ingen modtaget.
5. Valg til bestyrelsen for 2 år
Bjarne Larsen. Genvalgt.
Nils Finken. Genvalgt.
Anne Marie Dam. Genvalgt.
Nyt bestyrelsesmedlem: To kandidater meldte sig: Helen Børgesen og Claus S. Madsen (ikke tilstede).

Generalforsamlingen gav bestyrelsen mandat til selv at afgøre, hvem af de to kandidater der indgår i bestyrelsen hhv. som suppleant til bestyrelsen.

2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år:
a) Lena Sørensen genvalgt.
b) Helen Børgesen nyvalgt.

6. Valg af revisor for 1 år.
Svend Aage Sørensen genvalgt.
Revisorsuppleant: Ikke besat.

7. Eventuelt.
Hanne Mogensen anbefalede foredra­­get om Venslevrøvernes dramatiske historie (se Nyt om Gammelt for febru­ar 2023).

Nils Finken orienterede om manglende adgang til artikelmateriale pga. lokal­arkivets forsinkede flytning i Stenløse Kulturhus.
Lena Sørensen tilføjede, at det nok ik­ke er realistisk at have arkivet på plads og i funktion på denne side af sommer­ferien, da der mangler lys, stikkontak­ter og edb-stik, og da materialerne er pakket ned i flyttekasser.

Formanden blev rost for sin gode ledel­se af foreningen i det forløbne år.

Den formelle generalforsamling var der­med afsluttet og blev efter neden­stående konstituering fulgt op af Kaare Foghs interessante præsentation af nog­le af Veksømaleren Thorvald Lar­sens mange lokale malerier og udford­ringerne med at stedfæste dem i det nutidige landskab og stærkt ændrede bysamfund. Se mere på thorvaldlarsenselskabet.dk

Bestyrelsen konstituerede sig således:
* Formand: Hanne Mogensen.
* Næstformand: Bjarne Larsen.
* Sekretær: Nils Finken
* Kasserer: Svend Kjærgaard
* Winnie Bjørn Andersen
* Claus S. Madsen
* Anne Marie Dam.

* Førstesuppleant: Lena Sørensen.
* Andensuppleant: Helen Børgesen.

 

Referent: Nils Finken

Vedtægter for Ølstykke Historiske Forening
Navn og hjemsted
§ 1. Foreningens navn er Ølstykke Historiske Forening. Foreningens hjemsted er Ølstykke.

Formål
§ 2. Ølstykke Historiske Forenings formål er at udbrede kendskab til og vække interesse for globale, nationale og især lokale historiske topografiske og kulturelle forhold.

Medlemmer
§ 3. Som medlem kan optages enhver interesseret.

Bestyrelse
§ 4 Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer valgt af generalforsamlingen for to år ad gangen.
Hvert år vælges to suppleanter til bestyrelsen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden.
Der udarbejdes referat af bestyrelsens møder.

Generalforsamling
§ 5. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar eller marts måned.
Generalforsamlingen indvarsles ved skriftlig meddelelse til medlemmerne med mindst 3 ugers varsel.
Ekstraordinær generalforsamling indvarsles efter samme regler som ordinær generalforsamling og afholdes seneste en måned efter, at ønsket herom er fremsat.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsættes skriftligt og skal være bestyrelsen i hænde seneste 14 dage for generalforsamlingen.
Dagsorden for den årlige, ordinære generalforsamling:
1. Valg af a) dirigent og b. referent.
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. a) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.
b) Godkendelse af budget for det kommende år.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af
a) 3 medlemmer til bestyrelsen i lige år og 4 medlemmer i ulige år,
b) 2 suppleanter for et år,
c) revisor for et år og
d. revisorsuppleant for et år.
6. Eventuelt.

Regnskab
§ 6. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Økonomisk bindende forpligtelser tegnes af formand og kasserer i forening.
Udover medlemskontingent søges foreningens midler forøget med offentlige tilskud og bidrag fra private fornde, sponsorer etc.
Det reviderede regnskab forelægges den årlige generalforsamling til godkendelse.
Budget for det kommede år forelægges generalforsamlingen til godkendelse.
Regnskabet revideres af en revisor valgt af generalforsamlingen for et år.

Virksomhed
§ 7. Ølstykke Historiske Forening driver i samarbejde med Egedal Kommune Skenkelsø Mølle Museum.
Foreningen kan indgå i samarbejde med andre beslægtede myndigheder, institutioner eller organisationer.

Ændring af vedtægterne
§ 8. Beslutning om ændring af vedtægterne træffes ved almindelig stemmeflerhed af den ordinære generalforsamling, hvor mindst en terdjedel af medlemmerne er tilstede.
Er mindre end en tredjedel tisltede på den ordinære generalforsamling, skal forslag til ændring af vedtægterne behandles på en ekstraordinær generalforsamling, indkaldt efter reglerne i § 5 og med dette forslag som eneste punkt på dagsorden.
En således indkaldt ekstratordinær generalforsamling træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Opløsning
§ 9. Beslutning om opløsning af foreningen træffes efter reglerne i § 8.
Opløses foreningen, overgår alle dens aktiver, arkivalier, museumsgenstande og effekter til Egedal arkiver og museum.

Vedtaget på generalforsamlingen d. 20. februar 2007. Afskrift: Nils Finken, 8. januar 2015.

Ølstykke Historiske Forening udgiver hvert år fire numre af bladet Nyt om Gammelt. Det leveres/sendes til medlemmerne og til bladets annoncører.

Annoncepriser pr. fire numre af bladet:

Format

Sort/hvid Farver
Hel side (A5) 1.000 kr. 2.000 kr.
Halv side 500 kr. 250 kr.
Kvart side 250 kr. 500 kr.

 

 

 

Generelt om mølledagene:


• På alle mølledagene kører møllen, hvis vinden tillader det.
• Der er undervisning i skolestuen (forskellige lærerinder, da frøken Friis er gået på velfortjent pension).
• Salg af friskmalet mel i møllen.
• Nyd en kop kaffe eller te med kage i møllehavens café eller i møllehuset.
• Arrangeret i samarbejde mellem Egedal Arkiver og Museum og Ølstykke Historiske Forening.


Bestyrelsen som valgt 28. februar 2023:

Bestyrelsen (som valgt 28. februar 2023):

Hanne Mogensen, formand
29 89 93 17
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Bjarne Larsen, næstformand
40 70 68 93
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Svend Kjærgaard, kasserer
20 22 80 52
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nils Finken, sekretær, webmaster
41 43 44 77
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Anne Marie Dam
22 72 31 81
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Winnie Bjørn Andersen
42 70 20 30
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Claus S. Madsen

Lena Sørensen, suppleant
25 21 55 62
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Helen Børgesen, suppleant

Svend Aage Sørensen, revisor

Revisorsuppleant: Vakant

Annoncetegning:
Svend Kjærgaard


Redaktionsudvalget:
Nils Finken, ansvh.
Svend Kjærgaard
Bjarne Larsen
Preben Christensen
Hanne Mogensen

Indlæg til foreningens blad Nyt om Gammelt:
Indlæg kan sendes til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller afleve­res på Rugvænget 23, 3650 Ølstykke.

Bliv medlem af foreningen!

Alle er velkomne i Ølstykke Historiske Forening

Kontakt kasserer Svend Kjærgaard på telefon 47 17 89 61 eller mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Årligt kontingent enlig 125 kr., for par 175 kr.

Reg. nr: 1551 Konto nr: 7170467.


Foreningens blad Nyt om Gammelt optager meddelelser om foredrag, møder, ture, åbningstider for Skenkelsø Mølle Museum og andet af interesse for medlemmer af Ølstykke Historiske Forening.

Bladet udkommer fire gange om året (februar, maj, august og november).