Blue Flower

Aktiviteter på Skenkelsø Mølle i 2022

 

 

Lørdag d. 6. august: Gammelt håndværk og håndarbejde kl. 10.00 – 14.00

Lørdag d. 3. september: Høstgilde10.00 – 14.00.

Lørdag d. 1. oktober: Æblehøstmarked kl. 10.00 – 14.00.

Tirsdag d. 18. oktober: Lysfest kl. 16.30 – 19.00.

Lørdag d. 3. december: Julemarked – Nisseland kl. 11.00 - 15.00.

Ret til ændringer forbeholdes, ikke mindst på grund af situationen med eventuelle Coronarestriktioner.

Afholdt torsdag d. 3. marts 2022 kl. 19 i møllehuset ved Skenkelsø Mølle.

Dagsorden:

1.

a) Valg af dirigent.
b) Valg af referent.

2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3.

a) Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2021 til godkendelse.
b) Godkendelse af budget for 2022.
c) Fastsættelse af kontingent for 2023.

4. Behandling af indkomne forslag.
Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være afleveret skriftligt til formanden senest 15. februar 2022 på adressen Kornvænget 32, 3650 Ølstykke, tlf. 29899317 eller via mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

5. Valg til bestyrelsen for 2 år:

a) Hanne Mogensen (villig til gen­valg).
b) Svend Kjærgaard Jensen (villig til genvalg).
c) 1 bestyrelsesmedlem

2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år:
a) Suppleant Winnie Bjørn Andersen ( villig til genvalg)
b) Lena Sørensen (villig til genvalg).

6. Valg af revisor for 1 år.
Revisor for et år:
Suppleant for 1 år:
Svend Aage Sørensen

7. Eventuelt.Referat: 

Til stede: 21 medlemmer af foreningen samt foredragsholder Bent Tranekær Rasmussen.

 1. a) Valg af dirigent. Bjarne Larsen valgt.
 2. b) Valg af referent. Nils Finken valgt.

 

 1. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Hanne Mogensen fremlagde sin beretning for 2021. Beretningen blev godkendt med akklamation.


 1. a) Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2020 til godkendelse.

Kasserer Svend Kjærgaard gennemgik det omdelte regnskab for 2021 og budgetforslag for 2022. Grundet få aktiviteter og dermed udgifter blev årets overskud på 11.767,45 kr., og foreningens beholdning er på 74.005 kr. Regnskabet blev godkendt med akklamation.

 

 1. b) Godkendelse af budget for 2022. Godkendt.

 

 1. c) Fastsættelse af kontingent for 2023. Kontingentet fastholdes for 2023 på 125 kr. for enlige og 175 kr. for par.

 

 1. Behandling af indkomne forslag. Ingen modtaget. Punktet derfor ikke behandlet.

 

 1. Valg til bestyrelsen for 2 år:
 2. a) Hanne Mogensen (villig til genvalg). Genvalgt.
 3. b) Svend Kjærgaard Jensen (villig til genvalg). Genvalgt.
 4. c) Winnie Bjørn Andersen valgt.

 

2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år:

 1. a) Bestyrelsen har af generalforsamlingen fået mandat til selv at udpege en førstesuppleant.
 2. b) Lena Sørensen (villig til genvalg). Genvalgt.

 

 1. Valg af revisor for 1 år.

Svend Aage Sørensen genvalgt.

Suppleant: Peder Kristiansen genvalgt.

 

 1. Eventuelt. Foreningen har nu 146 medlemmer, mens fire er udtrådt i 2021, tre er afgået ved døden, og tre nye medlemmer er tilgået.

En ny hvervebrochure for både frivillige og medlemmer af foreningen er klar.

Der er p.t. tilmeldt 17 deltagere i udflugten med bus til Egholm Museum lørdag d. 11. juni 2022.

Svenskeslaget gennemføres i Smørum (ved kulturhuset) lørdag d. 22. maj 2022, og frivillige søges til aktiviteterne i turnus. Arrangementet anbefales især for familier.

Den formelle generalforsamling var dermed afsluttet og blev efter nedenstående konstituering fulgt op af Bent Tranekær Rasmussens overblik over flere generationer af familien med rødder på gårdene i Ølstykke.

 

Bestyrelsen konstituerede sig således:

Formand: Hanne Mogensen.

Næstformand: Bjarne Larsen.

Sekretær: Nils Finken

Kasserer: Svend Kjærgaard

Øvrige medlemmer: Winnie Bjørn Andersen, Hans Jørgen Bach Lauritsen og Anne-Marie Dam.

Førstesuppleant: Kan udpeges af bestyrelsen.

Andensuppleant: Lena Sørensen.

-----------------------------------

Bolls ApS i Slagslunde tilbyder EMC-test, elsikkerhedstest, vibrationstest, klimatest af elektriske produkter samt lysmåling efter alle gængse standarder. Bolls ApS kan desuden hjælpe med rådgivning, så dine produkter kan overholde gældende standarder. www.bolls.dk  

Vedtægter for Ølstykke Historiske Forening
Navn og hjemsted
§ 1. Foreningens navn er Ølstykke Historiske Forening. Foreningens hjemsted er Ølstykke.

Formål
§ 2. Ølstykke Historiske Forenings formål er at udbrede kendskab til og vække interesse for globale, nationale og især lokale historiske topografiske og kulturelle forhold.

Medlemmer
§ 3. Som medlem kan optages enhver interesseret.

Bestyrelse
§ 4 Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer valgt af generalforsamlingen for to år ad gangen.
Hvert år vælges to suppleanter til bestyrelsen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden.
Der udarbejdes referat af bestyrelsens møder.

Generalforsamling
§ 5. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar eller marts måned.
Generalforsamlingen indvarsles ved skriftlig meddelelse til medlemmerne med mindst 3 ugers varsel.
Ekstraordinær generalforsamling indvarsles efter samme regler som ordinær generalforsamling og afholdes seneste en måned efter, at ønsket herom er fremsat.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsættes skriftligt og skal være bestyrelsen i hænde seneste 14 dage for generalforsamlingen.
Dagsorden for den årlige, ordinære generalforsamling:
1. Valg af a) dirigent og b. referent.
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. a) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.
b) Godkendelse af budget for det kommende år.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af
a) 3 medlemmer til bestyrelsen i lige år og 4 medlemmer i ulige år,
b) 2 suppleanter for et år,
c) revisor for et år og
d. revisorsuppleant for et år.
6. Eventuelt.

Regnskab
§ 6. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Økonomisk bindende forpligtelser tegnes af formand og kasserer i forening.
Udover medlemskontingent søges foreningens midler forøget med offentlige tilskud og bidrag fra private fornde, sponsorer etc.
Det reviderede regnskab forelægges den årlige generalforsamling til godkendelse.
Budget for det kommede år forelægges generalforsamlingen til godkendelse.
Regnskabet revideres af en revisor valgt af generalforsamlingen for et år.

Virksomhed
§ 7. Ølstykke Historiske Forening driver i samarbejde med Egedal Kommune Skenkelsø Mølle Museum.
Foreningen kan indgå i samarbejde med andre beslægtede myndigheder, institutioner eller organisationer.

Ændring af vedtægterne
§ 8. Beslutning om ændring af vedtægterne træffes ved almindelig stemmeflerhed af den ordinære generalforsamling, hvor mindst en terdjedel af medlemmerne er tilstede.
Er mindre end en tredjedel tisltede på den ordinære generalforsamling, skal forslag til ændring af vedtægterne behandles på en ekstraordinær generalforsamling, indkaldt efter reglerne i § 5 og med dette forslag som eneste punkt på dagsorden.
En således indkaldt ekstratordinær generalforsamling træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Opløsning
§ 9. Beslutning om opløsning af foreningen træffes efter reglerne i § 8.
Opløses foreningen, overgår alle dens aktiver, arkivalier, museumsgenstande og effekter til Egedal arkiver og museum.

Vedtaget på generalforsamlingen d. 20. februar 2007. Afskrift: Nils Finken, 8. januar 2015.

Ølstykke Historiske Forening udgiver hvert år fire numre af bladet Nyt om Gammelt. Det leveres/sendes til medlemmerne og til bladets annoncører.

Annoncepriser pr. fire numre af bladet:

Format

Sort/hvid Farver
Hel side (A5) 1.000 kr. 2.000 kr.
Halv side 500 kr. 250 kr.
Kvart side 250 kr. 500 kr.

 

 

Velkommen

Foreningen er i god form, når de aflyste aktiviteter pga. COVID-19 og Omikron undtages...! Sædvanlige aktiviteter for publikum ventes påbegyndt fra marts 2022. Foreningens/møllens/museets frivillige er særdeles aktive.


Adgang til Skenkelsø Mølle

Skenkelsø Mølle Museum har efter 17. februar 2022 igen åbent for besøgende under følgende betingelser:

Besøg på museet for gæster kræver forudgående aftale via mail eller telefon, hvor der aftales et tidspunkt for besøget, hvor der er plads til at betjene den besøgende. Der vil også være skiltning med eventuelle restriktioner pga. Corona. 

 

Generelt om mølledagene:


• På alle mølledagene kører møllen, hvis vinden - og eventuelle coronarestriktioner i øvrigt - tillader det.
• Der er undervisning i skolestuen (forskellige lærerinder, da frøken Friis er gået på velfortjent pension).
• Salg af friskmalet mel i møllen.
• Nyd en kop kaffe eller te med kage i møllehavens café eller i møllehuset.
• Arrangeret i samarbejde mellem Egedal Arkiver og Museum og Ølstykke Historiske Forening.


Bestyrelsen som valgt 3. marts 2022:

Hanne Mogensen, formand
29 89 93 17
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Bjarne Larsen, næstformand
40 70 68 93
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Svend Kjærgaard, kasserer
47 17 89 61
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nils Finken, sekretær, webmaster
41 43 44 77
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Anne Marie Dam
22 72 31 81
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Hans Jørgen B. Lauritsen
47 17 55 62

Winnie Bjørn Andersen
42 70 20 30
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Suppleanter:

1. Udpeges senere af bestyrelsen.

2. Lena Sørensen
25 21 55 62
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


Annoncetegning:

Svend Kjærgaard
47 17 89 61
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Revisor
Svend Aage Sørensen

Revisorsuppleant
Peder Kristiansen

Redaktionsudvalget:

Nils Finken, ansvh.
Svend Kjærgaard
Bjarne Larsen
Preben Christensen
Hanne Mogensen

Indlæg til næste blad Nyt om Gammelt:
Indlæg kan sendes til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller afleve­res på Rugvænget 23, 3650 Ølstykke.

Bliv medlem af foreningen!

Alle er velkomne i Ølstykke Historiske Forening

Kontakt kasserer Svend Kjærgaard på telefon 47 17 89 61 eller mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Årligt kontingent enlig 125 kr., for par 175 kr.

Reg. nr: 1551 Konto nr: 7170467.


Foreningens blad Nyt om Gammelt optager meddelelser om foredrag, møder, ture, åbningstider for Skenkelsø Mølle Museum og andet af interesse for medlemmer af Ølstykke Historiske Forening.

Bladet udkommer fire gange om året (februar, maj, august og november).