Blue Flower

Referat af generalforsamling i Ølstykke Historiske Forening 29. februar 2024

Sted: Skenkelsø Mølle Museum
Til stede: 18 medlemmer af foreningen, 1 gæst/foredragsholder.

1. a) Valg af dirigent. Winnie Bjørn Andersen valgt. Hun konstaterede generalforsamlingen rettidigt indkaldt.


b) Valg af referent. Nils Finken valgt.


2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
Hanne Mogensen fremlagde vedhæftede beretning for 2023. Beretningen blev godkendt med
akklamation.


3. a) Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2023 til godkendelse. 
Kasserer Svend Kjærgaard gennemgik det omdelte regnskab for 2023. 10 medlemmer er i 2023 slettet pga.
kontingentrestance, og fem nye medlemmer er tilgået. Årets underskud blev 1.620,74 kr.. Foreningens
balance var pr. 31. december 71.560,86 kr. Regnskabet blev godkendt med akklamation.


3. b) Godkendelse af budget for 2024. Bestyrelsens budgetforslag (underskud 7.350 k.). blev gennemgået af
kassereren og godkendt.


3. c) Fastsættelse af kontingent for 2025. Kontingentet fastholdes på 125 kr. (enlige) og 175 kr. (par).


4. Behandling af indkomne forslag. Ingen modtaget. Punktet derfor ikke behandlet.


5. Valg til bestyrelsen for 2 år (konstituerer sig selv inden aftenens foredrag):
5. a) Hanne Mogensen (villig til genvalg). Genvalgt.
5. b) Svend Kjærgaard (villig til genvalg). Genvalgt.
5. c) Winnie Bjørn Andersen (villig til genvalg). Genvalgt.


2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år:
a) Lena Sørensen genvalgt.
b) Helen Børgesen genvalgt.


6. Valg af revisor for 1 år.
Svend Aage Sørensen genvalgt.
Revisorsuppleant: Ikke besat.


7. Eventuelt.
• Et medlem savnede tilmeldingslink på foreningens hjemmeside (olstykkehistorisk.dk) til foredraget
på Egedal Rådhus om smuglere. Nils Finken tilføjer et link snarest.

• Keramiker Allan Hytholm fortalte om sit arbejde med en ny plakette for Ølstykke Kommunes
tildeling af forskønnelsespræmie for Skenkelsø Mølle i 1996 og viste tilføjelsen af årstallet 1996 frem
til montering på møllen.


Bestyrelsen konstituerede sig således:
Formand: Hanne Mogensen.
Næstformand: Bjarne Larsen.
Sekretær: Nils Finken
Kasserer: Svend Kjærgaard
Øvrige medlemmer: Winnie Bjørn Andersen, Claus S. Madsen og Anne Marie Dam.
Førstesuppleant: Lena Sørensen.
Andensuppleant: Helen Børgesen.

Herefter fortalte Lars Becker Larsen levende om forskellige lokale jøders flugt i 1943 og senere skæbne.


Referent: Nils Finken